Electric Power Generation through the Direct Interaction of Pristine Graphene-Oxide with Water Molecules

دانشمندان موفق به تولید الکتریسیته از برهمکنش مستقیم گرافن اکساید خالص با مولکولهای آب شدند.

تبدیل انرژی زیست محیطی به انرژی الکتریسیته منافع اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی دارد. روشهای سنتی تولید انرژی و مبدل ها به دلیل استفاده از مواد خاص و طراحی های پیچیده محدود می شوند. در پژوهش مذکور، برق به طور مستقیم از گرافن اکساید خالص (GO) بدون هرگونه آماده سازی یا افزودنی، در مواجهه با بخار آب تولید می شود.

ولتاژ مدار باز 4/0 تا  7/0 ولت و دانسیته جریان مدار کوتاه 2 تا 25 میکروآمپر بر سانتی متر مربع تنها توسط یک فیلم گرافن اکساید تولید شد.  این پدیده از حرکت جهت دار یونهای هیدروژن باردار در داخل لایه گرافن اکساید ناشی می شود. این پژوهش ضمن ارایه روشی ساده جهت تولید الکتریسیته، کاربردهای روزافزون مواد پایه گرافنی را تولید انرژی پاک نشان داد.

محصولات مرتبط

فهرست