غرفه شرکت کارا پژوهش امیرکبیر در نخستین جشنواره انرژی و مواد

بازدید جناب آقای دکتر رنجبر (معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی) و هيئت همراه از غرفه شرکت کارا پژوهش امیرکبیر در نخستین جشنواره انرژی و مواد

فهرست