نوارهای تست چاپی

نوارهای تست چاپی جهت کاربردهای پزشکی از جمله دیابت در شرکت کارا پژوهش امیرکبیر در حال توسعه است که با استفاده از جوهر هادی ساخت این شرکت بر روی زیرلایه منعطف چاپ شود.

محصولات مرتبط

فهرست