پودر اکسید روی خالص 99/8 درصد          Zinc Oxide Powder

 

اﻛﺴﻴﺪ روي، ﭘﻮدري ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺮم، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ. ﭘﻮدر اﻛﺴﻴﺪ روي ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ذرات و ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺧﻮاص ﻛـﺎرﺑﺮدي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻛـﺴﻴﺪ روي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي را ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮواﻣﻮﻟﺴﻴﻮن، روش ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻠﻮﻳﻴﺪي، رﺳﻮب دﻫﻲ، روشﻫﺎي ﺳﻞ ژل و ﺳﻨﺘﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. روي اﻛﺴﻴﺪ ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ روي (ZINC OXIDE) ﻛﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻛﻬﻦ ﺗﻮﺗﻴﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ZnO و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘـﻮدري ﺳـﻔﻴﺪ رﻧﮓ و ﻏﻴﺮﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً اﻛﺴﻴﺪ روي (ZnO) در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺎده آﻳﻨﺪه دار ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴیار زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. 

ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز ﺑﻪ روز زﻧـﺪﮔﻲ، از ﻟﺤـﺎظ اﺳـﺎس و ﻛـﺎرﺑﺮد، اﻳـﻦ ﻣـﺎده (ZnO) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮت و ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻳﻪﻫـﺎي واﺣـﺪ (ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟـﻲ) و ﻫﻤﺒﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺴﻴـﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ZnO ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار آﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻧﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪ زﻳﺎد 3/4ev و اﻟﻘﺎء اﻟﺰام آور و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻧﺮژي 60 mev در دﻣﺎي اﺗﺎق، ZnO ﻣﺎﻧﻨﺪ GaN ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺑـﺰار آﻻت و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻮري ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و آﺑﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ZnO ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ GaN از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳـﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎء ﺑﺴﻴﺎر اﻟﺰام آور اﻧﺮژي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻮاد واﺣﺪ ﺑﻠﻮري (ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻛﺴﻴﺪ روي ﻳﻜﻲ از ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﺪ روي، ﻧﻴﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺎف اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﭘﻬﻦ در ﺣﺪود 3/3 mev در دﻣﺎي اﺗﺎق اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧـﺎﻧﻮ داراي ﺧﻮاﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﺗﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ و ﻟﻴﺰر، اﭘﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ و ﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮب اﺳـﺖ. ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﻛﺴﻴﺪ روي از ﻧﻈﺮ ﺟﺬب اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻴﺰ داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻳﮋهاي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﻛﺮمﻫﺎي ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﭘﺮﺗﻮ UV و ﻓﻮﺗﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑـﺮاي ﺣـﺬف آﻟـﻮدﮔﻲﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد.

اکسید روی یک نیمه هادی با انرژی اتصال اکسایتونی بزرگ و نوار ممنوعه مستقیم پهن در زمینه های مختلف به ویژه کاربردهای اپتوالکترونیک مورد توجه است و از آنجا که در بسياري از کاربردها حساسيت و کارايي، متناسب با سطح ويژه است ، اندازه ذرات کوچکتر کارایی این ماده مهم را افزایش می دهد.

ادامه مطلب

منبع 

http://jicers.ir/article-1-195-fa.html

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

محصولات مرتبط

فهرست